OBCHODNÍ PODMÍNKY

Obecně lze říci, že veškeré Vaše objednávky se vždy snažíme vyřídit k Vaší plné spokojenosti. Zrovna tak zodpovědně přistupujeme i k ochraně Vašich osobních údajů.

I přesto je dobré a může se Vám hodit nahlédnout do našich obchodních podmínek.

S každou Vaší uskutečněnou objednávkou na WWW.HRNKOMANIE.CZ zároveň vyjadřujete svůj plný a bezvýhradný souhlas našimi obchodními podmínkami.

1. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

a. Provozovatelem e-shopu WWW.HRNKOMANIE.CZ je

Aleš Durdiak, Družstevní 248, 39002 Tábor - Čekanice, IČ: 02288397, Mobilní telefon: +420 721 464 782, Email: hrnkomanie@email.cz

b. Objednávajícím se stává ten, kdo si prostřednictvím e-shopu WWW.HRNKOMANIE.CZ objedná zboží nebo služby. Veškeré objednávky uskutečněné na WWW.HRNKOMANIE.CZ jsou považovány za závazné. Objednáním zároveň objednávající stvrzuje, že se seznámil s obchodními podmínkami a že s nimi plně a bez výhrad souhlasí.

c. Ustanovení obchodních podmínek tvoří nedílnou součást kupní smlouvy. Kupní smlouva a obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce.

d. Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.

2. UZAVŘENÍ KUPNÍ SMLOUVY

a. Veškerá prezentace zboží umístěná na webovém rozhraní e-shopu WWW.HRNKOMANIE.CZ je pouze informativního charakteru a prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu týkající se tohoto zboží.

b. Objednávající souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy a vyřizování objednávky.

c. Veškeré objednávky jsou přijímány výhradně zasláním emailové zprávy objednávajícím. E-shop WWW.HRNKOMANIE.CZ nenabízí a nepoužívá takzvaný "NÁKUPNÍ KOŠÍK"

d. Každá objednávka bude potvrzena formou emailové zprávy zaslané objednávajícímu. Tímto potvrzením Vaší objednávky zároveň dochází k uzavření kupní smlouvy.

e. Právní vztahy vzniklé uzavřením kupní smlouvy se řídí příslušnými platnými ustanoveními Občanského zákoníku, zejména ustanoveními o uzavírání smluv za použití prostředků komunikace na dálku.

f. Provozovatel bude při zpracování objednávky a uzavření kupní smlouvy s objednávajícím pracovat výhradně s těmi údaji, které byly uvedeny objednávajícím v okamžiku uskutečnění objednávky. Objednávající zároveň prohlašuje, že jsou tyto údaje pravdivé, aktuální a že si je při uskutečnění objednávky zkontroloval. Zvýšenou pozornost musí objednávající věnovat zejména, doručovací adrese, emailové adrese a číslu na mobilní telefon.

g. Kupní smlouva je uzavírána v českém jazyce a je prodávajícím archivována za účelem jejího řádného plnění a není přístupná třetím stranám.

3. NABÍZENÉ ZBOŽÍ

a. E-shop WWW.HRNKOMANIE.CZ je zaměřen na prodej zejména takzvaného dárkového a reklamního zboží a následný výpal požadované grafiky.

b. Veškeré informace o nabízených produktech a jejich variantách jsou uvedeny přímo na stránce daného produktu, případně z této stránky vede odkaz na obecnou charakteristiku platnou i pro daný produkt.

c. Provozovatel si vyhrazuje právo na drobné odchylky v barvách, velikosti či kompozici nabízeného zboží na e-schopu WWW.HRNKOMANIE.CZ.

d. Provozovatel si dále vyhrazuje právo na drobné odchylky v barvách, velikosti či kompozici nabízené grafiky a následně vypálené grafiky na jednotlivé předměty.

4. CENA ZBOŽÍ

a. U každého nabízeného zboží je uvedena aktuální cena.

b. Veškeré ceny za zboží i za služby uvedené na webu WWW.HRNKOMANIE.CZ jsou konečné. Nejsme plátci DPH.

c. Uvedené ceny u nabízeného zboží nezahrnují náklady na dopravu, balné a dodání zboží.

5. DOPRAVA A DODÁNÍ ZBOŽÍ

a. Veškeré zboží je z e-shopu WWW.HRNKOMANIE.CZ zasíláno přes ZÁSILKOVNU.CZ.

b. Cena za dopravu a dodání zboží není součástí ceny zboží.

c. Zboží je zabaleno a odesíláno v běžné kartonové krabici, obálce, případně v jiném adekvátním obalu.

d. Provozovatel nenese zodpovědnost za případné poškození zboží subjektem dopravce vzniklé při dodávce zboží. Vlastnické právo k objednanému zboží nabývá objednávající okamžikem předání zboží dopravci ze strany provozovatele. Okamžikem převzetí zboží objednávajícím přechází na něho odpovědnost za nahodilou zkázu, poškození či ztrátu zboží.

e. Zboží je doručováno pouze v rámci území České republiky.

6. ZPŮSOB PLATBY

a. Na dobírku - příslušnou částku zaplatí kupující při převzetí zásilky dopravci.

7. PRÁVO NA ODSTOUPENÍ

a. Kupující bere na vědomí, že dle platného ustanovení občanského zákoníku nelze mimo jiné od kupní smlouvy odstoupit v případě dodávky zboží, které bylo upraveno podle přání spotřebitele nebo pro jeho osobu (zakázková výroba).

b. Byla-li smlouva uzavřena při použití prostředků komunikace na dálku, má objednávající právo od smlouvy odstoupit bez uvedení důvodu a bez jakékoliv sankce do 14 dnů od převzetí plnění.

c. Pokud se objednávající rozhodne tohoto práva využít, je povinen zboží vrátit zpět v neporušeném stavu. Zboží musí být kompletní, nepoužité, nepoškozené a ideálně v původním obalu. Zboží je nutné vracet výhradně poštou (tak, aby bylo možné potvrdit řádné převzetí provozovatelem), a to na adresu provozovatele.

Aleš Durdiak, Hrnkomanie.cz "Odstoupení", Družstevní 248, Tábor - Čekanice 390 02

d. V žádném případě nám nezasílejte na dobírku. Zásilka nebude převzata.

e. Zboží odešlete nejpozději do 14ti dnů od jeho převzetí a to včetně dokladu o nabytí zboží v našem e-shopu WWW.HRNKOMANIE.CZ. Náklady na vrácení zboží nese objednávající. Peníze lze vrátit pouze formou převodu na účet objednávajícího. Vrací se pouze částka za zboží, nikoli peníze za náklady s pojené s dopravou.

8. REKLAMACE ZBOŽÍ

a. Případné reklamace se pokusíme vyřídit k Vaší spokojenosti individuální dohodou s Vámi a v souladu s platným právním řádem.

b. Objednávající je povinen zboží po jeho převzetí prohlédnout tak, aby zjistil případné vady. Případné vady je objednávající povinen neprodleně hlásit provozovateli. Objednávající je povinen při převzetí zkontrolovat stav zásilky a odmítnout převzetí neúplné nebo poškozené zásilky. V případě, že objednávající potvrdí podpisem v dokladech dopravce převzetí zásilky, tak již není možné uplatnit dodatečné reklamace na neúplnost či poškození zásilky.

c. Za vady vzniklé dopravcem neručíme. Poškození zboží při přepravě je nutno vyřídit přímo s dopravcem. Informace Vám sdělí dopravce.

d. Na veškeré zboží se vztahuje zákonná lhůta 24 měsíců, pokud není uvedeno jinak. Záruka se vztahuje pouze na výrobní vady.

e. Záruka se nevztahuje na běžné opotřebení, na vady vzniklé běžným používáním, na nesprávné použití výrobku, nesprávné skladování, nesprávné ošetřování a mytí výrobku.

f. V případě reklamace nás kontaktujte a zboží zašlete na adresu provozovatele.

Aleš Durdiak, Hrnkomanie.cz "Reklamace", Družstevní 248, Tábor - Čekanice 390 02

Zboží zašlete včetně popisu vady a dokladu o nabytí zboží v našem obchodě. Oprávněná reklamace bude vyřízena co nejrychleji, nejpozději však do 30 dnů. Peníze lze vrátit pouze formou převodu na účet objednávajícího. Vrací se pouze částka za zboží, nikoli peníze za náklady s pojené s dopravou.

g. V žádném případě nám nezasílejte na dobírku. Zásilka nebude převzata.

9. NÁKLADY NA POUŽITÍ KOMUNIKAČNÍCH PROSTŘEDKŮ NA DÁLKU

a. Objednávající souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy.

b. Provozovatel nepoužívá žádné komunikační prostředky s nestandardními tarify. Lze jej kontaktovat pomocí běžně dostupných komunikačních prostředků (pošta, email, telefon) v rámci tarifů a cen, které jsou pro danou službu běžné.

10. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

a. E-shop WWW.HRNKOMANIE.CZ shromažďuje Vaše osobní údaje výhradně proto, abychom Vám mohli poskytovat naše služby v jejich plné šíři.

b. Objednávající souhlasí se zpracováním svých osobních údajů prodávajícím, a to pro účely realizace práv a povinností vyplývajících z kupní smlouvy. Jedná se především o jméno a příjmení, adresa bydliště, identifikační číslo, daňové identifikační číslo, adresa elektronické pošty a telefonní číslo.

c. Objednávající potvrzuje, že poskytnuté osobní údaje jsou přesné a že byl poučen o tom, že se jedná o dobrovolné poskytnutí osobních údajů.

d. Osobní údaje budou zpracovávány po dobu neurčitou. Osobní údaje budou zpracovávány v elektronické podobě automatizovaným způsobem nebo v tištěné podobě neautomatizovaným způsobem.

e. Vaše osobní údaje předáváme pouze externím dopravcům, a to pouze v takovém rozsahu,

aby vám byli schopni bezproblémově doručit Vaše zboží.

11. ZASÍLÁNÍ OBCHODNÍCH SDĚLENÍ

a. Objednávající souhlasí zároveň s uzavřením kupní smlouvy se zasíláním informací souvisejících se zbožím, službami nebo podnikem prodávajícího na elektronickou adresu objednávajícího. Dále souhlasí se zasíláním obchodních sdělení prodávajícím na elektronickou adresu objednávajícího.

b. Objednávající může svůj souhlas kdykoliv odvolat.

12. UKLÁDÁNÍ COOKIES SOUBORŮ

a. Objednávající souhlasí s ukládáním tzv. cookies na jeho počítač. V případě, že je nákup na webové stránce možné provést a závazky prodávajícího z kupní smlouvy plnit, aniž by docházelo k ukládání tzv. cookies na počítač objednávajícího, může objednávající souhlas podle předchozí věty kdykoliv odvolat.

13. SOUHLAS S POUŽITÍM FOTOGRAFIÍ OBJEDNÁVAJÍCÍHO

a. E-shop WWW.HRNKOMANIE.CZ si vyhrazuje právo ke zveřejnění zaslaných fotografií objednávajícího do svého portfolia na sociálních sítích nebo na webových stránkách. Dále mohou být použity zaslané fotografie objednávajícího pro jakékoliv reklamní, propagační a podobné účely, a to bezplatně.

b. Svůj souhlas se zveřejněním svých zaslaných fotografií e-shopem WWW.HRNKOMANIE.CZ uděluje objednávající automaticky při uzavření kupní smlouvy.

c. E-shop WWW.HRNKOMANIE.CZ si vyhrazuje právo Vaše zaslané fotografie libovolně měnit, upravovat, nebo použít i jen část zaslané fotografie.

d. Pokud objednávající se zveřejněním svých zaslaných fotografií nesouhlasí, je nutné o této skutečnosti prodávajícího písemně informovat. Po obdržení Vašeho nesouhlasu nebudou Vaše zaslané fotografie zveřejněny. Pokud již k zveřejnění Vašich zaslaných fotografií došlo, budou co nejdříve staženy.

www.HrnkoManie.cz